تعرفه آگهی ها

تعرفه ها بر حسب تومان می باشند.
 
یک ماه
دو ماه
سه ماه
شش ماه
 
معمولی
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
 
لینک دار
1,500
3,000
4,000
7,000
 
تک ستاره
1,000
2,000
3,000
5,000
 
دو ستاره
2,000
4,000
5,500
10,000
 
سه ستاره
3,000
5,500
8,000
15,000
 
چهار ستاره
4,000
7,500
10,000
21,000
 
پنج ستاره
5,000
9,500
14,000
25,000
 
شش ستاره
6,000
11,000
15,000
31,000
 
هفت ستاره
7,000
12,000
20,000
35,000