تعرفه آگهی ها

تعرفه ها بر حسب تومان می باشند.
 
یک ماه
دو ماه
سه ماه
شش ماه
 
معمولی
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
 
لینک دار
7,000
9,000
12,000
23,000
 
تک ستاره
5,000
9,000
12,000
23,000
 
دو ستاره
7,000
12,000
18,000
35,000
 
سه ستاره
10,000
18,000
28,000
45,000
 
چهار ستاره
12,000
20,000
32,000
55,000
 
پنج ستاره
16,000
27,000
37,000
65,000
 
شش ستاره
18,000
37,000
55,000
75,000
 
هفت ستاره
22,000
40,000
60,000
85,000